Komunikat: Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pt. „NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym”

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 818) Gmina Ślesin, występująca w projekcie nr RPWP.08.01.02-30-0171/17 pt. „NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU. Kompleksowy program wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym” w charakterze Partnera, informuje o rozpoczęciu realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 41/49, 60-171 Poznań, jest realizowany w ramach 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest Wyrównanie szans edukacyjnych 150 uczniów w tym uczniów młodszych, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych i/z opiniami ze  Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Ślesin poprzez kompleksowe wsparcie: zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych, doradztwo zawodowe dla uczniów oraz indywidualne wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenie umiejętności zawodowych 17 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Licheniu Stary, doposażenie pracowni w sprzęt IT niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych i niepublicznych z otoczenia szkoły.

Skip to content