Ogłoszenia

Zakup i dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Ślesin

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3270ee1d-9a77-4501-bc37-253f13fb6ce4

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea95e0d2-574a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c