Plan lekcji od 25.03.2020r.

PONIEDZIAŁEK

 • Język polski
 • Język angielski
 • Fizyka
 • EDB (co drugi tydzień)
 • Muzyka (co drugi tydzień)

WTOREK

 • Matematyka
 • Chemia
 • Geografia/Przyroda
 •  Plastyka(co drugi tydzień)

ŚRODA

 • Język polski
 • Język angielski
 • Biologia
 • Doradztwo zawodowe (co drugi tydzień) w klasach VIIa, VIIb, i VIII

CZWARTEK

 • Matematyka
 • Język niemiecki
 • Historia
 • Technika (co drugi tydzień)
 • Religia

PIĄTEK

 • Język polski
 • WOS
 • WF
 • Informatyka (co drugi tydzień)
 • WDŻ (co drugi tydzień)

Zasady porozumiewania się w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych ustalają wychowawcy.

______________________________________________________________________________

Instrukcja przekazywania uczniom Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym materiałów do pracy własnej w domu w przypadku braku dostępu ucznia do Internetu lub braku komputera

 --> W przypadku gdy rodzic ucznia i uczeń danej klasy zgłasza wychowawcy problem z dostępem do Internetu lub kłopotami związanymi z posiadanym komputerem należy wykonać następujące czynności:

--> Wychowawca powiadamia o zaistniałym problemie nauczycieli uczących w danej klasie. Wiadomość należy przekazać przez e-dziennik,

--> Nauczyciele niezwłocznie przesyłają do wychowawcy prace i zadania, materiały w pliku Word do opracowania z poszczególnych przedmiotów na okres 1 tygodnia na e-mail podany przez wychowawcę,

--> Wychowawca zbiera wszystkie materiały i przesyła na adres szkoły sp.lichen@konin.lm.pl do piątku do godz. 12.00.

--> Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o możliwości odbioru ww. materiałów w szkole w poniedziałek w godz. 8.00-13.00.

--> Po tygodniu (w poniedziałek) rodzic dostarcza do szkoły wykonane prace, które będą odebrane i sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

--> Organizując uczniom kształcenie na odległość musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów,a także sytuację rodzinną uczniów.

-->Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jesteśmy zobowiązani do zorganizowania kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Planując pracę musimy uwzględniać:

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

 2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

 3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Oznacza to, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z narzędzi umożliwiających pracę zdalną.

Pozdrawiam

Ewa Szabelska

Skip to content