Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od 21 lutego 2022 roku wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
Zaleca się stosowanie nadal reżimu sanitarnego na dawnych zasadach.
Nadal obowiązują maseczki dla uczniów na przerwach.

Dystans              – minimalna odległość pomiędzy osobami – 1,5 metra.

Dezynfekcja      – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena              – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka          – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie        – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wiatrołapu w budynku szkoły zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

7. Obowiązuje stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkoły.

8. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

9. W celu komunikacji z opiekunami ucznia rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

10. Przypominamy, że klasy IV-VIII rozpoczynają lekcje o godz. 8.00, natomiast klasy I-III o godz. 8.10. 11. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Ewa Szabelska

Skip to content