Samorząd

Samorząd Uczniowski pełni niezwykle istotną rolę w życiu naszej szkoły. Podstawą jego działania jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.

 
Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:
a)    uczenie się samorządności i demokratycznych zasad współżycia,
b)   kształtowanie pozytywnych postaw społecznych (w tym niesienia pomocy potrzebującym),
c)    wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości uczniów,
d)   uczenie współdziałania, odpowiedzialności, tolerancji oraz zdrowej rywalizacji,
e)    organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 
Samorząd Uczniowski ma prawo do wyrażania opinii w ważnych sprawach dotyczących szkoły. Poprzez udział w Samorządzie każdy uczeń powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją, a także rozwija w uczniach poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro oraz umożliwia realizację ich pasji i zainteresowań. Samorząd Uczniowski dba, aby uczniowie czuli się w szkole dobrze, aby ich codzienne życie szkolne było ciekawe i urozmaicone.
 
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023
Przewodniczący – Mateusz Woźnicki z kl. 7
Zastępca – Estera Lisiecka z kl. 5
Skarbnik – Julia Zielińska z kl. 6
Opiekunowie SU – p. Magdalena Fórmańska, p. Monika Zielińska